Asmens duomenų tvarkymo politika

1. Bendrosios nuostatos
Ši asmens duomenų tvarkymo politika buvo parengta pagal 2006 m. liepos 27 d. federalinio įstatymo reikalavimus. 152-ФЗ „Dėl asmens duomenų“ (toliau – Asmens duomenų įstatymas) ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką bei priemones, kurių imasi Dmitrijaus Davidovskio (toliau – Operatorius) asmens duomenų saugumui užtikrinti.
1.1. Operatorius kaip svarbiausią tikslą ir veiklos įgyvendinimo sąlygą kelia žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių paisymą tvarkant jų asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslaptis apsaugą.
1.2. Ši Operatoriaus politika dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės https://alliancelubos.lt lankytojus.
2. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos
2.1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant kompiuterines technologijas.
2.2. Asmens duomenų blokavimas – tai laikinas asmens duomenų tvarkymo sustabdymas (išskyrus atvejus, kai tvarkymas būtinas siekiant patikslinti asmens duomenis).
2.3. Interneto svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresu https://alliancelubos.lt.
2.4. Asmens duomenų informacinė sistema – asmens duomenų rinkinys, esantis duomenų bazėse ir teikiantis jų tvarkymą informacinėmis technologijomis ir techninėmis priemonėmis.
2.5. Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių, nenaudojant papildomos informacijos, neįmanoma nustatyti asmens duomenų priklausymo konkrečiam Vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui.
2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant automatizavimo priemones arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), ištraukimą. , asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, trynimas, sunaikinimas.
2.7. Operatorius – valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis asmuo ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis organizuojantys ir (ar) tvarkantys asmens duomenis, taip pat nustatantys asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį. tvarkomi, atliekami veiksmai (operacijos) su asmens duomenimis.
2.8. Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu svetainės https://alliancelubos.lt Vartotoju.
2.9. Asmens duomenys, kuriuos asmens duomenų subjektas leidžia platinti - asmens duomenys, prieiga prie neriboto skaičiaus asmenų, kuriuos suteikia asmens duomenų subjektas, duodamas sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuos asmens duomenų subjektas leidžia platinti. Asmens duomenų įstatymo (toliau – platinti leidžiami asmens duomenys) nustatyta tvarka.
2.10. Vartotojas – bet kuris svetainės https://alliancelubos.lt lankytojas.
2.11. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui ar tam tikram asmenų ratui.
2.12. Asmens duomenų skleidimas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba supažindinti su neriboto skaičiaus asmenų asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, paskelbimą informaciniais ir telekomunikacijų tinklais ar bet kokiu kitu būdu suteikiant prieigą prie asmens duomenų.
2.13. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas – asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam ar užsienio juridiniam asmeniui.
2.14. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys sunaikinami neatšaukiamai, kai nebegalima toliau atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (ar) sunaikinami esminiai asmens duomenų nešėjai.
3. Pagrindinės Operatoriaus teisės ir pareigos
3.1. Operatorius turi teisę:
- gauti iš asmens duomenų subjekto patikimą informaciją ir (arba) dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų;
- jeigu asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Operatorius turi teisę toliau tvarkyti asmens duomenis be asmens duomenų subjekto sutikimo, jeigu yra Asmens duomenų įstatyme nurodyti pagrindai;
- savarankiškai nustatyti būtinų ir pakankamų priemonių, reikalingų Asmens duomenų įstatyme ir pagal jį priimtuose norminiuose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymui užtikrinti, sudėtį ir sąrašą, jei Asmens duomenų įstatymas ar kiti federaliniai įstatymai nenustato kitaip.
3.2. Operatorius privalo:
- teikti asmens duomenų subjektui jo prašymu informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą;
- organizuoti asmens duomenų tvarkymą galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka;
- atsakyti į asmens duomenų subjektų ir jų teisėtų atstovų prašymus ir paklausimus pagal Asmens duomenų įstatymo reikalavimus;
- per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos informuoti įgaliotą asmens duomenų subjektų teisių apsaugos instituciją šios institucijos prašymu;
- skelbti ar kitaip suteikti neribotą prieigą prie šios Politikos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu;
- imtis teisinių, organizacinių ir techninių priemonių asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos prie jų, asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su asmens duomenimis;
- sustabdyti asmens duomenų perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), sustabdyti asmens duomenų tvarkymą ir sunaikinti asmens duomenis Asmens duomenų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais;
- atlikti kitas Asmens duomenų įstatyme numatytas pareigas.
4. Pagrindinės asmens duomenų subjektų teisės ir pareigos
4.1. Asmens duomenų subjektai turi teisę:
- gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus federalinių įstatymų numatytus atvejus. Informaciją asmens duomenų subjektui Operatorius pateikia prieinama forma ir joje neturėtų būti asmens duomenų, susijusių su kitais asmens duomenų subjektais, nebent yra teisinis pagrindas tokius asmens duomenis atskleisti. Informacijos sąrašą ir jos gavimo tvarką nustato Asmens duomenų įstatymas;
- pareikalauti iš operatoriaus patikslinti savo asmens duomenis, juos užblokuoti ar sunaikinti, jeigu asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, netikslūs, neteisėtai gauti arba nebūtini nurodytam tvarkymo tikslui, taip pat imtis įstatymų numatytų priemonių savo teisėms apginti;
- pateikti išankstinio sutikimo sąlygą tvarkant asmens duomenis, siekiant reklamuoti prekes, darbus ir paslaugas rinkoje;
- atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
- kreiptis į įgaliotą asmens duomenų subjektų teisių apsaugos instituciją arba teisme dėl neteisėtų Operatoriaus veiksmų ar neveikimo tvarkant jo asmens duomenis;
- naudotis kitomis Rusijos Federacijos teisės aktuose numatytomis teisėmis.
4.2. Asmens duomenų subjektai privalo:
- teikti Operatoriui patikimus duomenis apie save;
- informuoti Operatorių apie savo asmens duomenų patikslinimą (atnaujinimą, pakeitimą).
4.3. Asmenys, kurie perdavė Operatoriui melagingą informaciją apie save arba informaciją apie kitą asmens duomenų subjektą be pastarojo sutikimo, atsako pagal Rusijos Federacijos įstatymus.
5. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis
5.1. Pilnas vardas.
5.2. Elektroninio pašto adresas.
5.3. Telefono numeriai.
5.4. Taip pat svetainė renka ir apdoroja anoniminius duomenis apie lankytojus (įskaitant slapukus), naudodama interneto statistikos paslaugas (Yandex Metrica ir Google Analytics ir kt.).
5.5. Aukščiau pateiktus duomenis toliau Politikos tekste vienija bendra Asmens duomenų samprata.
5.6. Specialių kategorijų asmens duomenų, susijusių su rase, tautybe, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, intymiu gyvenimu, Operatorius netvarko.
5.7. Asmens duomenų, leidžiamų platinti iš specialių kategorijų asmens duomenų, nurodytų 1 str. Asmens duomenų įstatymo 10 str., leidžiama, jeigu yra taikomi draudimai ir sąlygos, numatyti 2005 m. Asmens duomenų įstatymo 10.1 p.
5.8. Vartotojo sutikimas tvarkyti leidžiamus platinti asmens duomenis surašomas atskirai nuo kitų sutikimų tvarkyti jo asmens duomenis. Šiuo atveju sąlygos, numatytos, visų pirma, str. Asmens duomenų įstatymo 10.1 p. Reikalavimus tokio sutikimo turiniui nustato įgaliota asmens duomenų subjektų teisių apsaugos institucija.
5.8.1 Sutikimą, kad būtų tvarkomi platinti leidžiami asmens duomenys, Vartotojas pateikia tiesiogiai Operatoriui.
5.8.2 Operatorius privalo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nurodyto Vartotojo sutikimo gavimo momento paskelbti informaciją apie duomenų tvarkymo sąlygas, draudimų buvimą ir sąlygas tvarkyti asmens duomenis. skleisti leidžiamas neribotas asmenų skaičius.
5.8.3 Asmens duomenų subjekto leidžiamų platinti asmens duomenų perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga) turi būti sustabdytas bet kuriuo metu asmens duomenų subjekto prašymu. Į šį reikalavimą turėtų būti įtraukta asmens duomenų subjekto pavardė, vardas, patronimas (jei toks yra), kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas arba pašto adresas), taip pat asmens duomenų, kuriuos tvarkant, sąrašas būti nutraukta. Šiame reikalavime nurodytus asmens duomenis gali tvarkyti tik Operatorius, kuriam jie siunčiami.
5.8.4 Sutikimas tvarkyti leidžiamus platinti asmens duomenis nustoja galioti nuo to momento, kai Operatorius gauna šios Politikos 5.8.3 punkte nurodytą prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo.
6. Asmens duomenų tvarkymo principai
6.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas teisėtu ir sąžiningu pagrindu.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi tik siekiant konkrečių, iš anksto nustatytų ir teisėtų tikslų. Asmens duomenų tvarkymas, nesuderinamas su asmens duomenų rinkimo tikslais, neleidžiamas.
6.3. Neleidžiama derinti duomenų bazių, kuriose yra asmens duomenų, kurie tvarkomi tarpusavyje nesuderinamais tikslais.
6.4. Tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie atitinka jų tvarkymo tikslus.
6.5. Tvarkomų asmens duomenų turinys ir apimtis atitinka nurodytus tvarkymo tikslus. Tvarkomų asmens duomenų dubliavimas, susijęs su nurodytais jų tvarkymo tikslais, neleidžiamas.
6.6. Tvarkant asmens duomenis užtikrinamas asmens duomenų tikslumas, jų pakankamumas, o prireikus ir aktualumas asmens duomenų tvarkymo tikslams. Operatorius imasi reikiamų priemonių ir (arba) užtikrina jų priėmimą, kad pašalintų ar patikslintų neišsamius ar netikslius duomenis.
6.7. Asmens duomenų saugojimas atliekamas tokia forma, kuri leidžia nustatyti asmens duomenų subjektą, ne ilgiau, nei reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslas, jei asmens duomenų saugojimo termino nenustato federaliniai įstatymai, susitarimas. kurios šalis, naudos gavėjas ar garantas yra asmens duomenų subjektas. Tvarkomi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami, kai pasiekiami tvarkymo tikslai arba prarandamas poreikis pasiekti šiuos tikslus, nebent federaliniai įstatymai numato kitaip.
7. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
7.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas:
- Vartotojo informavimas siunčiant el.
- civilinių sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas;
- suteikti Vartotojui prieigą prie paslaugų, informacijos ir/ar medžiagos, esančios svetainėje https://alliancelubos.lt.
7.2. Operatorius taip pat turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, atsiųsdamas Operatoriui laišką adresu info@alliancelubos.lt su užrašu „Pranešimų apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus atsisakymas“.
7.3. Anonimizuoti Vartotojų duomenys, surinkti naudojantis interneto statistikos paslaugomis, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės ir jos turinio kokybei gerinti.
8. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

8.1. Operatoriaus vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie:
- Operatoriaus įstatyminiai (steigimo) dokumentai;
- sutartys, sudarytos tarp operatoriaus ir asmens duomenų subjekto;
- federaliniai įstatymai, kiti teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje;
- Vartotojų sutikimas, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kad būtų tvarkomi platinti leidžiami asmens duomenys.
8.2. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos užpildo ir/ar vartotojas siunčia savarankiškai per specialias formas, esančias svetainėje https://alliancelubos.lt arba siunčia Operatoriui el. Vartotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmeninius duomenis Operatoriui, sutinka su šia Politika.
8.3. Operatorius tvarko anoniminius duomenis apie Vartotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų saugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).
8.4. Asmens duomenų subjektas savarankiškai sprendžia dėl savo asmens duomenų teikimo ir sutikimą duoda laisva valia ir savo interesais.
9. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

9.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas gavus asmens duomenų subjekto sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
9.2. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant Rusijos Federacijos tarptautinėje sutartyje arba įstatyme numatytų tikslų, kad būtų įgyvendintos Rusijos Federacijos teisės aktų operatoriui nustatytos funkcijos, įgaliojimai ir pareigos.
9.3. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas teisingumui vykdyti, teismo veiksmui, kito organo ar pareigūno aktui vykdyti, kuris turi būti vykdomas pagal Rusijos Federacijos teisės aktus dėl vykdymo procedūrų.
9.4. Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas arba naudos gavėjas ar garantas, taip pat asmens duomenų subjekto iniciatyva sudaryti susitarimą arba susitarimą, pagal kurį asmens duomenų subjektas bus naudos gavėjas arba garantas.
9.5. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant įgyvendinti operatoriaus ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus arba pasiekti socialiai reikšmingus tikslus, jeigu tai nepažeidžia asmens duomenų subjekto teisių ir laisvių.
9.6. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas, prieigą prie neriboto skaičiaus asmenų, kuriems suteikia asmens duomenų subjektas arba jo prašymu (toliau – viešai prieinami asmens duomenys).
9.7. Asmens duomenys tvarkomi, nes jie turi būti paskelbti arba privalomai atskleidžiami pagal federalinius įstatymus.
10. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka
Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje.
10.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.
10.2. Naudotojo asmens duomenys niekada ir jokiomis aplinkybėmis nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu arba jei asmens duomenų subjektas davė sutikimą Operatoriui perduoti duomenis trečiajai šaliai įsipareigojimams vykdyti. pagal civilinę sutartį.
10.3. Atskleidus asmens duomenų netikslumus, Vartotojas gali juos atnaujinti savarankiškai, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą Operatoriaus elektroninio pašto adresu info@alliancelubos.lt su pastaba „Asmens duomenų atnaujinimas“.
10.4. Asmens duomenų tvarkymo terminas nustatomas atsižvelgiant į tikslų, dėl kurių buvo renkami asmens duomenys, pasiekimą, nebent sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose numatytas kitas laikotarpis.
Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą el.paštu Operatoriaus elektroninio pašto adresu info@alliancelubos.lt su pastaba „Sutikimo tvarkyti atšaukimas asmens duomenų“.
10.5. Visą informaciją, kurią renka trečiųjų šalių paslaugos, įskaitant mokėjimo sistemas, ryšio priemones ir kitus paslaugų teikėjus, saugo ir tvarko nurodyti asmenys (Operatoriai), vadovaudamiesi savo Vartotojo sutartimi ir Privatumo politika. Asmens duomenų subjektas ir (arba) Vartotojas privalo laiku savarankiškai susipažinti su šiais dokumentais. Operatorius neatsako už trečiųjų asmenų, įskaitant šiame punkte nurodytus paslaugų teikėjus, veiksmus.
10.6. Asmens duomenų subjekto nustatyti draudimai perduoti (išskyrus prieigos suteikimą), taip pat tvarkymo ar tvarkymo sąlygas (išskyrus prieigą) leidžiamus platinti asmens duomenis netaikomi tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi valstybės, visuomenės ir kiti viešieji interesai, nustatyti įstatyme RF.
10.7. Tvarkydamas asmens duomenis, operatorius užtikrina asmens duomenų konfidencialumą.
10.8. Operatorius saugo asmens duomenis tokia forma, kad būtų galima nustatyti asmens duomenų subjektą ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslas, nebent asmens duomenų saugojimo laikotarpį nustato federalinis įstatymas, susitarimas, su kuriuo subjektas asmens duomenys yra šalis, naudos gavėjas arba garantas.
10.9. Asmens duomenų tvarkymo nutraukimo sąlyga gali būti asmens duomenų tvarkymo tikslų pasiekimas, asmens duomenų subjekto sutikimo galiojimo pabaiga arba asmens duomenų subjekto sutikimo atšaukimas, taip pat neteisėtų duomenų nustatymas. asmens duomenų tvarkymas.
11. Operatoriaus atliktų veiksmų su gautais asmens duomenimis sąrašas
11.1. Operatorius renka, registruoja, sistemina, kaupia, saugo, tikslina (atnaujina, keičia), išgauna, naudoja, perduoda (platina, teikia, prieina), nuasmenina, blokuoja, naikina ir naikina.
11.2. Operatorius atlieka automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, gaudamas ir (arba) perduodamas informaciją, gautą informaciniais ir telekomunikacijų tinklais arba be jos.
12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas
12.1. Prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, operatorius privalo įsitikinti, kad užsienio valstybė, kurios teritorijai numatoma perduoti asmens duomenis, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
12.2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas aukščiau nurodytų reikalavimų neatitinkančių užsienio valstybių teritorijoje gali būti vykdomas tik gavus rašytinį asmens duomenų subjekto sutikimą dėl tarpvalstybinio jo asmens duomenų perdavimo ir (arba) sutarties, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas, vykdymas.
13. Asmens duomenų konfidencialumas
Operatorius ir kiti asmenys, kurie gavo prieigą prie asmens duomenų, privalo neatskleisti asmens duomenų trečiosioms šalims ir neplatinti asmens duomenų be asmens duomenų subjekto sutikimo, nebent federaliniai įstatymai numato kitaip.
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Bet kokius paaiškinimus jam rūpimais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, vartotojas gali gauti kreipęsis į Operatorių el.paštu info@alliancelubos.lt.
14.2. Šiame dokumente atsispindės bet kokie Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol ji nebus pakeista nauja versija.
14.3. Aktuali Politikos versija yra laisvai prieinama internete adresu https://alliancelubos.lt/privatumo-politika.
Made on
Tilda